คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

อาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม KM YRU Forum 2017

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 อาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม KM YRU Forum 2017 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 โดย กิจกรรม KM YRU Forum 2017 แบ่งกลุ่มการนำเสนอเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. การจัดการการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
มีอาจารย์ไซนีย์ ตำภู ร่วมนำเสนอ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Course)

2. การบริหารจัดการด้านการวิจัย
มีอาจารย์วรเวทพิศิษ ยกศิริ ร่วมนำเสนอ หัวข้อ การเขียนวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ

3. การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ ICT หรือ นวัตกรรม
มีนายอักมาล เบ็ญหาวัน ร่วมนำเสนอ หัวข้อ ระบบตัดยอดงบประมาณภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่