คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรภาษาจีน และภาษามลายู คบ

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเมินคุณภาพภายใน ปี 2560 ระดับหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

แกลเลอรี่