คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรภาษามลายู ศศบ และ การพัฒนาชุมชน

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเมินคุณภาพภายใน ปี 2560 ระดับหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

แกลเลอรี่