คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระการจัดสรรงบประมาณ 2561

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อหารือในวาระการจัดสรรงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่