คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการ ได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://human.yru.ac.th/studentaffair/page/140