คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๖๑) เข้าร่วม "กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาการสื่อสารภาษาไทยและการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑"

         ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีเป็นฐาน "กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาการสื่อสารภาษาไทยและการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑"  ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
         ในการนี้ จึงขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส ๖๑ ทุกคน ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมฯในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมีการสแกนบัตรประจำตัวนักศึกษา

แกลเลอรี่