คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมรอบสุดท้าย)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมรอบสุดท้าย)
ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา2561


ภาคปกติ (หมดเขต 20 กรกฎาคม 2561)

สมัครได้ที่ http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=511 

  • F2075 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ
  • F2015 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
  • F2035 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
  • F2055 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • F2085 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงออกแบบทัศนศิลป์)

 ภาค กศ.บป. (หมดเขต 14 กรกฎาคม 2561)

สมัครได้ที่ http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=510

  • 3785 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรต่อเนื่อง)
  • 3486 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • 3487 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • 3787 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)