คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารการบริการให้คำปรึกษาแและการจัดกิจกรรม

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารการบริการให้คำปรึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการฯต่อไป

        ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน ทุกสาขาและทุกชั้นปี  เข้าไปตอบแบบประเมินฯ ผ่านทางลิ้งค์ต่อไปนี้ https://goo.gl/SUCyQh