คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยศึกษาดูงานการจัดการเรียนภาษาไทย

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และนักศึกษาว่าที่คุณครูภาษาไทยทุกคนได้มีโอกาสร่วมชั้นเรียนกับคุณครูสุขุมา อนันตเสถ ได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์ตรงจากคุณครูต้นแบบ

การสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้รักในอาชีพครู คือการได้เรียนรู้ผ่านครูต้นแบบ ที่สามาถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก รวมทั้งการใช้สื่อการสอนต่าง ๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 

 

                                                  

แกลเลอรี่