คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลการเขียนสารคดี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน ”ปั้นนักเขียน เปลี่ยนโฉมใหม่ชายแดนใต้ รุ่นที่ 1 อนาคตชายแดนใต้กำหนดได้ด้วยมือเรา”

เมื่อวันที่ 3-5 ส.ค. 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน ”ปั้นนักเขียน เปลี่ยนโฉมใหม่ชายแดนใต้ รุ่นที่ 1 อนาคตชายแดนใต้กำหนดได้ด้วยมือเรา” จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมีคุณอรสม สุทธิสาคร และคุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนสารคดีมืออาชีพของเมืองไทยเป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกอบรมการเขียนสารคดีและศึกษาดูงานพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีเพื่อเก็บข้อมูลและนำมาเขียนสารคดี มีผู้ที่ได้รับรางวัลในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวอรัญญา ศรีโยม นางสาวนัสริส ยะปา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และนางสาวรุสนา สะเอ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

แกลเลอรี่