คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศีกษา 2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร สุนทรนนท์ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศีกษา 2560 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล และนางสาวฮามีดะห์ ดือราแม 

แกลเลอรี่