คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันกิจกรรมประกวด "ไอเดียนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 4.0"

วันที่15 สิงหาคม 2561 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมประกวดการแข่งขันไอเดียนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 4.0  ภายใต้งาน มรย.วิชาการ 61 ในหัวข้อสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ Augmented Reality Technology : AR จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยการจัดการ โดยนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดทำสื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม AR จนได้รับรางวัลชมเชย จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 13 ทีม 

แกลเลอรี่