คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เยี่ยมชม คณะมนุษยศาสตร์ฯ

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 อ.สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อ.ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.วรากร แซ่พุ่น รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ และ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ตรวจเยี่ยมชม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ โดยนำคณะกรรมการ เยี่ยมชม สำนักงานคณบดี ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

แกลเลอรี่