คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาครู วิทยาเขต Sultan Mizan ประเทศมาเลเซีย และกสมาคมอารยธรรมมลายู มาเลเซียกลันตัน เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อร่วมแสดงวาทกรรมทางอารยธรรม ความคิด การเรียน การสอนภาษา และวรรณกรรมมลายูนูซันตารา

วันนี้ (17ต.ค.61) ที่ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ Dato’ Haji A. Aziz Deraman ประธานสมาคมอารยธรรมมลายู มาเลเซียกลันตัน และ Prof. Madya Dr. Nik Faridah Muhammad Affand ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อร่วมแสดงวาทกรรมทางอารยธรรม ความคิด การเรียน การสอนภาษา และวรรณกรรมมลายูนูซันตารา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

นอกจากนี้ การเดินทางลงพื้นที่ในวันนี้ ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษามลายูระหว่างนักศึกษา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมกับสถาบันการศึกษาครู วิทยาเขต Sultan Mizan ประเทศมาเลเซีย อีกด้วย  

แกลเลอรี่