คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู จำนวน 1 อัตรา

            ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการปฏิบัติการสอน ในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลาของ       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู    จำนวนรับ   1  อัตรา

            คุณสมบัติ   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาใดสาขาหนึ่ง ต่อไปนี้

                1. M.A. (Malay Language and Linguistics)

                2. M.Ed. (Indonesia Language Education)

                3. M.A. (Malay Studies)

            หากผู้สมัครมีบทความวิชาการ / งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

            รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด