คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

นิทรรศการ BUDAYA ART THESIS EXHIBITION

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดนิทรรศการ BUDAYA ART THESIS EXHIBITION ณ ห้องกระจกใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด  และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการ

**ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษาได้ตั้งแต่ 25- 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องกระจกใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่