คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาความยากจนในกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น)

เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมงานดำเนินการจัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น (ระยะที่ 2 ) กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น) โดยมีกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ที่มีความต้องการในการสร้างรายได้จากการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จากพื้นที่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 7 ครัวเรือน และ อำเภอกรงปินัง จ.ยะลา จำนวน 3 ครัวเรือน ทั้งนี้อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ อาจารย์สวพร จันทรสกุล และอาจารย์ขวัญตา ทวีสุข อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และกระบวนการสกัดร้อนจากไขมะพร้าว ทั้งนี้สามารถการลดรายจ่ายภายในครัวเรือน สามารถสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้กับกลุ่มครวเรือนที่มาอบรม และมีผลตอบรับเป็นอย่างดี

แกลเลอรี่