คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดประชุมคระกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ   วรรณอาลี รองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ รองประธานกรรมการ   นายอำนวย  ศรีระแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  อาจารย์ไซนีย์ ตำภู  กรรมการจากรองคณบดี อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล กรรมการจากประธานหลักสูตร  อาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง  อาจารย์รอมยี  มอหิ  กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุทศรีพงษ์  กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ  โดยมีวาระดังนี้

- อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

- อาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

- ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- คะแนนและข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 - 2561

- รายงานผลความสำเร็จตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานการติดตามบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แกลเลอรี่