คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562

วันนี้ 31 ก.ค. 62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร วาระเปิดภาคเรียน 1/2562 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร และชี้แจงการดำเนินงานของคณะฝ่ายๆต่างของคณะผูบริหาร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจาย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดี เป็นประธานในการดำเนินงานประชุม โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง 

แกลเลอรี่