คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีคณะกรรมการในการประเมินดังนี้ คือ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์  ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์  คนองเดช  กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ กรรมการ
4. อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล  กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวฮามีดะห์ ดือราเเม ผู้ช่วยเลขานุการ

ในการประเมินครั้งนี้ คณะกรรมการได้ที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของคณะ ต่อไป

แกลเลอรี่