คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ดร.มัสวิณี สาและ และอ.นินุสรา มินทราศักดิ์ ในฐานะรองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ มอบวารสารการพัฒนาชายแดนใต้ แก่คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรย.

วันนี้ 20 ส.ค.62 ดร.มัสวิณี สาและ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.) และ อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะรองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารการพัฒนาชายแดนใต้ ซึ่งจัดพิมพ์โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มอบวารสารการพัฒนาชายแดนใต้ ให้กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา บทความ และองค์ความรู้ต่างๆ ในวารสารการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

แกลเลอรี่