คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์กวาดรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มรย.วิชาการ 62

วันนี้ 22 ส.ค.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานมอบรางวัลการประกวด นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในงาน มรย.วิชาการ 62 ซึ่งจัดประกวดเมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทการแข่งขัน คือ 1) ระดับหลักสูตร โดยมีหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยส่งผลงานเข้าประกวด 2) ระดับทั่วไป มีอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไปจากภายนอก ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน

โดยที่ผลการประกวดนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท นอกจากนี้ยังสามารถคว้ารางวัล อื่นๆได้อีกด้วย ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

ประเภทหลักสูตร

รางวัล นวัตกรรม เรื่อง หลักสูตร
ชนะเลิศ การเรียนรู้ทางภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เกมเพื่อการจดจำ หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ประเภททั่วไป

รางวัล นวัตกรรม เรื่อง ผู้จัดทำ หน่วยงาน
ชนะเลิศ นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การพัฒนาโกปี๊เบตง อ.นินุสรา มินทราศักดิ์และคณะ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รองชนะเลิศอันดับสอง บทเรียนบนเครื่อข่ายแอปพลิเคชั่น การเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น อ.ชุติมา คำแก้ว และอ.วรากร แซ่พุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ชมเชย หนังสือการ์ตูนภาษาอาหรับดิจิตอล อ.รอมยี มอหิและคณะ หลักสูตรภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

แกลเลอรี่