คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความไวอาลัย เพื่อถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกทาน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความไวอาลัย เพื่อถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงตนไมของพอ และแปรอักษร ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.30 น. ณ ลานจอดรถขางอาคาร 20

หมายเหตุ

 บุคลากรทุกทาน พรอมกันเวลา 19.15 น.

 สุภาพสตรี : กางเกง หรือ กระโปรง(สีดํา) เสื้อตัวในสีขาว สูทดํา ทับ

 สุภาพบุรุษ : กางเกงสีดํา เสื้อเชิ้ตสีขาว สูทดําทับ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด