คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้บริหารและคณจารย์ คมส. ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันนี้ (6 กันยายน 2562) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ไซนีย์  ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ตัวแทนอาจารย์จากหลักสูตรที่เข้าร่วมพัฒนาสหกิจศึกษา และนางสาวจิรชยา ฉวีอินทร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย ได้ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์และบุคคลากรในครั้งนี้

แกลเลอรี่