คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอเชิญร่วมฟัง สัมมนา หัวข้อ ทิศทางและการปรับตัวของท้องถิ่นไทยในบริบทการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟัง สัมมนา หัวข้อ "ทิศทางและการปรับตัวของท้องถิ่นไทยในบริบทการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย"

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่