คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

งานมุทิตาจิตแด่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. (25 ก.ย.63) ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิตแด่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในปีนี้มีที่ทำคุณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา  วัชรสุขุม อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์  หนูหอม  อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และนางวิชุลดา สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่