คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คุณสมชาย ดิษฐพงษ์ภักดี มอบชุดปฐมพยาบาลแก่คณะมนุษยศาสตร์ฯ

วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจาย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดี พร้อยด้วย อาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดี รับมอบชุดปฐมพยาบาล จากคุณสมชาย ดิษฐพงษ์ภักดี ประธานมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (สว่างยะลาธรรมสถาน) เพื่อใช้ในกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ ทางคณะได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณ มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (สว่างยะลาธรรมสถาน) และศูนย์บริการรถพยาบาลสยาม กรุงเทพ ที่อนุเคราะห์วิทยากรและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน" แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 27 ตุลาม ที่ผ่านมา

แกลเลอรี่