คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 21 พฤศจิกาขน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่