คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

บุคลากรสายสนับสนุน คมส. มรย. เข้าร่วมอบรมโครงงานสร้างความเข้าใจในการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

วานนี้ (17พ.ย.63) ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมอบรมโครงงานสร้างความเข้าใจในการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่สูงขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของสายสนับสนุนในวิทยาลัย และการเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ของบุคคลกรสายสนับสนุน ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563

แกลเลอรี่