คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้บริหาร คมส. มรย. จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานภายใต้พันธกกิจคณะ

วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร ๒๔) โดยมีอาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ไซนีย์  ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ การจัดประชุมนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบาย และวิสัยทัศน์ของคณะฯ แนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการและวิจัย การจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รวมทั้งเข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับ และการปฏิบัติราชการของสายวิชาการ จนนำไปสู่การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตน พัฒนางานทางด้านวิชาการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

 

แกลเลอรี่