คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 01/2564 ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประธานหลักสูตรเข้าร่วม ซึ่งในการประชุมมีวาระสำคัญ ดังนี้

  • ผลการประเมินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2562
  • รายงานงบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562-2564
  • การพิจารณาแผนการบริหางานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 13 แผน
  • การพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง
  • การพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น
  • ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่