คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 64

           วันที่ 10 กุุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ 64  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาส 14 กุมภาพันธ์  วันราชภัฏ 64 ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ทั้งนี้มีการประกาศและมอบรางวัลแก่บุคคลดีเด่นแห่งปี ในสาขาต่างๆ ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้ารับรางวัล ดังนี้

อาจารย์พอหทัย  ซุ่นสั้น   ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   และรางวัลบุคคลดีเด่นด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ด้านศิลปวัฒนธรรม 

รางวัลโล่เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบัตร แก่บุคคตัวอย่างแห่งปี 2564  ได้แก่

   นางสาวฮามีดะฮ์  นุ๊ยาลา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  ได้รับรางวัลสาขาผู้มีผลการเรียนดีเด่น

   นายซูเฟียน  หะมะ  หลักสูตรการปกครองและกฎหมายมหาชน  ได้รับรางวัลสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   นายอายุ  ลาเต๊ะ   หลักสูตรการปกครองและกฎหมายมหาชน  ได้รับรางวัลสาขากีฬาและนันทนาการ(ประเภทเดี่ยว)

   นายนัศรุดดีน  ยามา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษามลายู  ได้รับรางวัลสาขานักกิจกรรมดีเด่น

   สาขากีฬาและนันทนาการ(ประเภททีม)  ทีม YRU Football Team ประกอบด้วย

    1.นายรอฟีดีน       สะแม        สาขาการพัฒนาชุมชน

    2.นายกิตติพงษ์      มุหมีน      สาขาการพัฒนาชุมชน    

    3.นายอายุ    ลาเต๊ะ                สาขาการปกครองฯ    

    4.นายอับดุลเราะห์มัน  อาแด   สาขาการปกครองฯ    

    5.นายอาพีฟี         ลาเต๊ะ        สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    

    6.นายบีสมี           แวสะนิ        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.     

    7.นายอับดุลรอฮิม   สะแปอิง    สาขาวิชาภาษามลายู ศศ.บ.      

    8.นายอาเรฟ       มูดอ             สาขาการปกครองฯ               

    9.นายอิกรอม      บินสะนิ         สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน            

    10.นายมุสตากิง     เจ๊ะโซ๊ะ     สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

    11.นายกิตติภูมิ  บู่เอียด           สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

 

รางวัลนวัตกรรม Innovation 2020

    ประเภทการประกวดทั่วไป ด้านสังคมศาสตร์

    อาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล และรองศาสตราจารย์อัปศร อีซอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

    อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

    อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ และคณะ ได้รับรางวัลชมเชย

    ประเภทหลักสูตร  ด้านสังคมศาสตร์

    นางสาวนัจวา เหมสลาหมาด และทีม หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ที่ปรึกษา อ.จารุณี การี)

    นางสาวลาตีฟะ ดากะ และทีม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ที่ปรึกษา อ.วราลี รุ่งบานจิต)

    นางสาวโนรอาตีกะ สามะ และทีม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษามลายู  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ที่ปรึกษา อ.อาลียะห์ มะแซ)

    นางสาวอาตีกะห์ ดอมอลอ และทีม หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์   ได้รับรางวัลชมเชย (ที่ปรึกษา อ.จารุณี การี)

 

 

แกลเลอรี่