คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการประเมินผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2563

วานนี้ ( เมื่อวันที่ 22 ก.พ.63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงาน และหัวหน้างาน เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ และคณะ เป็นคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในครั้งนี้ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารการสรุปผลการประเมิน และตรวจเยี่ยมชม ผลงานเด่นของคณะมนุษยศาสตร์ เช่น ศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (YRU Textile Art) และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะ

แกลเลอรี่