คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 7 หลักสูตร

21 พ.ย.59 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 7 หลักสูตร เพื่อหารือแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่

แกลเลอรี่