คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ให้ นศ. คมส. ปี1 เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย

ให้ นักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการพูด" เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

ในวันที่ 10 และ 11 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดย อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ

จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่