คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอเชิญร่วมพิธีถวาย คำปฏิญาณถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
รวมพิธีถวายคําปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แดสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 10
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น
จึงขอเรียนเชิญทุกทานพรอมกัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เวลา 08.30 น.
 การแตงกาย 
✏ ผูเขารวมพิธีสวมชุดปกติขาวไวทุกข หรือกรณีไมมี ใหสวมชุดสุภาพสีดํา
✏ นักศึกษาสวมชุดนักศึกษา (ไมติดริบบิ้นหรือแถบสีดํา)