คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

กิจกรรม มรย. อาซูรอสัมพันธ์ 1438/2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ. 1438/2559  

เมื่อเวลา 09.45 น. (21ธ.ค.59) ที่ บริเวณอาคารประกอบ 1 หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1438/2559 ขึ้น เพื่ออนุรักษ์สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ให้เกิดความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ.1438/2559 ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ มาร่วมกวนอาซูรอ ทั้งหมด 46 กระทะ

อาจารย์ มานพ ทองไทย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตลอดมา โดยเฉพาะการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจรรมที่มีความตั้งใจในการทำนุงบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความหวงแหน และสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน

แกลเลอรี่