คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรตอบแบบประเมินภาวะผู้นำของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559

ขอเชิญชวนบุคลากร คมส. ทุกท่านร่วมประเมินภาวะผู้นำ การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ผลการบริหารงานและการพัฒนาองค์กรตามพันธกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้ประกอบการประเมินผู้บริหารฯ ตามลิงค์ที่อยู่ข้างล่างนี้

1. ประเมินภาวะผู้นำฯ ของอธิการบดี
http://e-survey.yru.ac.th/index.php/294594?newtest=Y

2. ประเมินภาวะผู้นำฯ ของคณบดี
http://e-survey.yru.ac.th/index.php/325282?newtest=Y

3. ประเมินภาวะผู้นำฯ ของผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
http://e-survey.yru.ac.th/index.php/527993?newtest=Y

ทั้งนี้ กำหนดการประเมินภาวะผู้นำฯ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ ประเมินคนละ 2 แบบประเมิน คือ
1.แบบประเมินภาวะผู้นำฯ ของอธิการบดี
2.แบบประเมินผู้บริหารที่สังกัดอยู่