คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566