คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวัน ราชภัฏ 60

วันที่ 16 ก.พ.60 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในวันราชภัฏ 60

แกลเลอรี่