คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประกาศสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา  ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  ประจำปีการศึกษา  2560 (เพิ่มเติม)  ทั้งนี้สาขาวิชาดังกล่าว  เป็นสาขาวิชาที่ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จ  และผ่านการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน รับนักศึกษาจำนวน 120 คน

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด