คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2566) งานบริหารและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำแผนประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566 ณ นาควารี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติชี้แจงการจัดทําแผนฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมช่วงเช้า ทางคณะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์และทีมงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา SWOT และในช่วงค่ำ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดีฝ่ายการวางแผน การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กิจกรรมในัวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ชีวลา  บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.มะพาริ  กะมูนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์สรียา  หมัดอาด้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ตัวแทนฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และถอดบทเรียนการประชุมจัดทําแผนกลยุทธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์  รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่