คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คมส. มรย. จัดค่ายวิศวกรสังคมต้นแบบ

          เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดค่ายวิศวกรสังคมต้นแบบ ณ เทศบาลตำบลปะแต จำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อแก้ปัญหา สามารถออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างจิตสำนึกแบ่งปันเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม 
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีตำบลปะแต นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ และนายวรรณภพ แท่นทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านลาบู และเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต ร่วมเสวนาให้ความรู้ เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของชุมชนวิถีชีวิติ ความเป็นอยู่ สังคม วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในชุมชน อีกด้วย

แกลเลอรี่