คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สื่อวีดิทัศน์ (Video Clip) และอินโฟกราฟิก (Infographic)

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้าง องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำเสนอและ เผยแพร่สาระความรู้และผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงมุมมองทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ ที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

 

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สื่อวีดิทัศน์ (Video Clip) และอินโฟกราฟิก (Infographic) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

https://drive.google.com/drive/folders/1kloqnlBSdKkJPLHYsbpX_Jsb2VWKB6OM?usp=share_link

https://youtube.com/playlist?list=PL0gOjLOzRGffDd74G8MNISuUnHPBWLB6h

แกลเลอรี่