คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

แบบประมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2560

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2560

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561