คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ครั้งที่ 1-2560

ขอแจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ครั้งที่ 1/2560

มหาวิทยาลัยได้แจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2560 โดยให้ผู้ประเมินจัดทำแบบประเมินตนเอง และส่งแบบประเมินตนเองให้กับสำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560  เพื่อให้คณะกรรมการประเมินได้ดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการประเมินได้ที่ http://human.yru.ac.th/web59/view/74