คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "บุคลิกภาพนักบริหารมืออาชีพ”

          ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บุคลิกภาพนักบริหารมืออาชีพ” ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. และมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจถึงความสำคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมี บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคมที่ดี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน การแสดงออกในสังคมที่ถูกต้องและ สามารถเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้

           ในการนี้ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด ของท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยสามารถกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมผ่าน Google form ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด