คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) กับสมาคมสยามกลันตัน มาเลเซีย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และอื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สมาคมสยามกลันตัน มาเลเซีย 

วันนี้ (27ก.พ.60) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองศาสตราจารย์พิน อุตรพันธ์ ประธานสมาคมสยามกลันตัน มาเลเซีย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และอื่นๆ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สมาคมสยามกลันตัน มาเลเซีย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ไพฑูรย์ สงค์แก้ว กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย นางสาวขวัญตา ทวีสุข ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และนายจ๋วน คณิตศร รองประธานสมาคมสยามกลันตัน มาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สมาคมสยามกลันตัน มาเลเซีย จัดขึ้นเพื่อร่วมมือในการส่งเสริม และดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน ร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการร่วมมือของทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมจัดกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่