คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ (เต็มเวลาราชการ) สาขาวิชาภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ (เต็มเวลาราชการ) ตำแหน่ง อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด