คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตฯ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่พิจารณามาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วันที่ 13 มี.ค.60 ที่ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการลงพื้นที่เพื่อพิจารณามาตรฐานการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี คุณศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานการศึกษาฯ และประธานศาลอุทธรณ์ ดร.ถวัลย์ รุยาพร อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานการศึกษาฯ และนายกสภาทนายความ ร.ร.ว.ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานการศึกษาฯ และผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร อนุกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานการศึกษา และผู้อำนวยการกองกลางเนติบัณฑิตยสภา คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมในครั้งนี้ 

แกลเลอรี่